tcm

Leudalroute

Download de route hier: GPX | GPX3KM: 105  Datum: 05-04-2020  Vertrek: 08:00 


Pauze is na 56 km in cafe ”Goeden” Dennenoord te Roggel

De route downloaden :

gpx is de route in zijn geheel

gpx3 is de route in 2 delen (voor de pauze en na de pauze)